osiris

Mike Nogami
Blue: Tokyo 1968-1972
Takashi YASUMURA
1/1
Osamu KANEMURA
Concrete Octopus
Shuji AKAGI
Fukushima Traces, 2011-2013
Mikiko HARA
These are Days
Osamu KANEMURA
Elvis the Positive Thinking Pelvis
Asako NARAHASHI
Ever After
Takuma NAKAHIRA
Circulation: Date, Place, Events
Kohei YOSHIYUKI
The Park 1971-73
Erika Yoshino
Just Like on the Radio
Takuma NAKAHIRA
For a Language to Come
Asako NARAHASHI
Coming Closer and Getting Further Away
Yoshiko SEINO
Everywhere — Gather Yourself — Stand
Gozo YOSHIMASU
KI-SE-KI: gozoCiné
Osamu KANEMURA
German SuplexPrice: 1,620.- yen
Osamu KANEMURA
My Name is Shockhammer
Takashi YASUMURA
Domestic Scandals
Takuma NAKAHIRA
Degree Zero - Yokohama
Yoshiko SEINO
The Sign of Life
Shinzo SHIMAO
Maho-chan
Osamu KANEMURA
Spider's Strategy
Nobuyoshi ARAKI
Blind Love [Shunsetsusho]
Kohei YOSHIYUKI "The Park 1971-73" Erika Yoshino "Just Like on the Radio" Takuma NAKAHIRA "For a Language to Come" Asako NARAHASHI "Coming Closer and Getting Further Away" Yoshiko SEINO "Everywhere — Gather Yourself — Stand" Gozo YOSHIMASU "KI-SE-KI: gozoCiné" Osamu KANEMURA "German Suplex" Osamu KANEMURA "My Name is Shockhammer" Takashi YASUMURA "Domestic Scandals" Takuma NAKAHIRA "Degree Zero - Yokohama" Yoshiko SEINO "The Sign of Life" Shinzo SHIMAO "Maho-chan" Osamu KANEMURA "Spider's Strategy" Nobuyoshi ARAKI "Blind Love [Shunsetsusho]"
204 pages
230 x 240 mm
Price: 4,800.- yen
132 pages
280 x 297 mm
Price: 9,000.- yen
80 pages
300 x 189 mm
Price: 4,700.- yen
168 pages
210 x 148 mm
Price: 3,110.- yen
32 pages
270 x 210 mm
Price: 2,484.- yen
DVD
10 min
Price: 5,400.- yen
72 pages
257 x 297 mm
Price: 8,100.- yen
320 pages
145 x 208 mm
Price: 5,400.- yen
16 pages, 14 plates
420 x 298 mm
Price: 1,620.- yen
72 pages
168 x 288 mm
Price: 3,024.- yen
160 pages
300 x 208.5 mm
SOLD OUT
24 pages
257 x 182 mm
Price: 1,512.- yen
72 pages, 48 plates
173 x 259 mm
Price: 3,780.- yen
288 pages, 50 plates
19 films on DVD
Price: 8,424.- yen
16 pages, 15 plates
420 x 297 mm
Price: 1,620.- yen
16 pages, 15 plates
420 x 297 mm
SOLD OUT
92 pages, 36 plates
243 x 240 mm
Price: 3,888.- yen
192 pages, 110 plates
257 x 182 mm
Price: 3,240.- yen
132 pages, 60 plates
253 x 351 mm
Price: 7,560.- yen
96 pages, 82 plates
147 x 204 mm
Price: 2,581.- yen
102 pages, 80 plates
232 x 287 mm
SOLD OUT
448 pages, 391 plates
186 x 128 mm
Price: 3,780.- yen